نمایشگاه توانمندی‌های استان همدان با حضور مرکز چاپ و بسته بندی همدان

حضور مرکز چاپ همدان و روزنامه همدان پیام در نمایشگاه توانمندی های استان همدان با ۵ برند در ۴ غرفه مختلف