پگاه - دوغ2

پگاه – بسته بندی دوغ عیانی

متریال مصرفی: شیرینک PVC (40 میکرون)

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، روده ، شیت

فهرست