چاپخانه «پيام‌رسانه» با سرمايه‌گذاري مستقيم تيم همدان‌پيام راه‌اندازي شده است و حاصل تجربيات يك مجموعه باانگيزه را در زمينه فيلم و زينك و چاپ روزنامه و توزيع به كار بست تا نه تنها بخشي از مشكل روزنامه‌داري و سرعت در انتشار را حل كند بلكه براي شمال غرب و غرب كشور يك فرصت طلايي باشد تا از محاق مشكلات چاپ و كيفيت پايين بيرون آمده و به بُعد ديگري از توسعه بينديشد